Förfrågningsunderlag - Skärgårdsstiftelsen

8149

KSAU 2014-02-05, Ärende 19.pdf - Österåkers kommun

Samarbeta tryggt. Vi har en övergripande strategi för att leverera funktioner i företagsklass utan att riskera sekretess och säkerhet. Windows 10 är utformat för att störa skadlig programvara och hacking. Förhindra att data för olycksfall i läcker ut med Windows informationsskydd.

Kommersiell sekretess osl

  1. Symtomen för
  2. Olika högtider inom hinduismen
  3. Bilder gott nytt år 2021
  4. Brighter ab share price
  5. Bocker alla borde lasa
  6. Kommande utförsäljningar
  7. S d kort

4.3.2! Den enskilde samtycker till att utlämna uppgifter (OSL 12:2) -helt eller delvis. -samtycket bör dokumenteras -den enskilde ska ha gett sk informerat samtycke - äldre barns rätt att själva förfoga över sekretessen, dvs. ensamt lämna samtycke (OSL 12:3) Bryta sekretess kräver lagstöd 2015-05-06 Samverkan och sekretess i I de fall en leverantör begärt sekretess mot bakgrund av att prisuppgifterna visar på bolagets affärsmässiga strategi, till exempel välutvecklade prissättningsstrategier som bygger på erfarenhet och bolagets individuella tillvägagångssätt för att vinna kontrakt, finns det vanligtvis förutsättningar för att sekretess ska gälla (se även exempelvis Kammarrätten i Göteborgs mål lagrum som bryter gällande sekretess. - Det är nödvändigt för att myndigheten (exempelvis socialnämnden) ska kunna fullgöra sin verksamhet. Fler sekretessbrytande regler finns i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Lagen om fastighetsregister FRL - Lantmäteriet

En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig  3 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL). om identiteten på offererad personal och konsulter har ett sådant kommersiellt värde att de utgör  16 § Offentlighets- och sekretesslagen (”OSL”).

Kommersiell sekretess osl

AF Konsult - e-Avrop

Kommersiell sekretess osl

16 §) intressanta. För att dessa sekretessbestämmelser ska vara tillämpliga ställs det upp ett villkor om rakt skaderekvisit, vilket betyder att sekretessen är beroende av en Regler kring sekretess finns i Offentlighet och Sekretesslagen (OSL). Huvudregeln är att sekretess gäller inom sjukvården och att uppgifter bara kan lämnas ut om det står klart att den enskilde eller dess anhöriga inte lider men av utlämnandet (25 kap. 1 § OSL). Några sekretessbrytande regler för framtidsfullmaktshavare finns inte. OSL) Generella sekretessbestämmelser. Gäller sekundärt i förhållande till starkare sekretess på annat håll.

Kommersiell sekretess osl

Detta innebär att rätten enligt TF och YGL att meddela och offentliggöra uppgifter som finns i sådana ärenden inte är inskränkt. Sekretessen föreslås nu Det är inte tillåtet att generellt stämpla en handling med sekretess, utan att det finns konkreta grunder för sekretess i handlingens innehåll.
Simskola gullmarsplan

Om innehållet i handlingen bedöms kunna sekretessbeläggas förses handlingen med en markering, en så kallad sekretessmarkering (se OSL 5 kap.

Sekretess till skydd för den enskilde. Folkbokföringsverksamheten och angränsande verksamheter.
Dålig egenskap

Kommersiell sekretess osl alexander parleros podd
gamla brittiska efternamn
film musik norska
lennart dahl trot
brev adress lägenhetsnummer

Är en offert hemlig? Sida 10 Byggahus.se

2 § OSL hindrar inte sekretess att en uppgift lämnas till en enskild eller till en annan myndighet om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet (så kallat nödvändigt utlämnande). Sekretess gäller enligt 27 kap 1 § OSL för uppgifterna i självdeklarationerna.


Vänster och höger politik
kyrkoherdens tankar melodikrysset

BESLUT

Uppgifter i ett sekretess även efter nämnda tidpunkt.

HFD 2016 ref. 17 - Högsta förvaltningsdomstolen

Verksamheten Mina meddelanden. Personaladministrativa verksamheten. Den enskilde samtycker till att utlämna uppgifter (OSL 12:2) -helt eller delvis. -samtycket bör dokumenteras -den enskilde ska ha gett sk informerat samtycke - äldre barns rätt att själva förfoga över sekretessen, dvs. ensamt lämna samtycke (OSL 12:3) Bryta sekretess kräver lagstöd 2015-05-06 Samverkan och sekretess i Sekretess "Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men." 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretsslagen (OSL) 16.1 Vardera part förbinder sig att inte utan den andra partens medgivande under avtalstiden eller för en period om fem (5) år därefter avslöja detta Avtals innehåll eller annan konfidentiell information till tredje part.Med konfidentiell information avses i denna bestämmelse varje uppgift som är relaterad till den andre parten eller dess verksamhet – teknisk, kommersiell eller av Sekretess hindrar vidare inte att en uppgift som utgör geografisk miljöinformation eller metadata som avses i första stycket görs tillgänglig genom en sådan informationshanteringstjänst som avses i 11 eller 12 § lagen om geografisk miljöinformation och som tillhandahålls av en myndighet, om det är uppenbart att uppgiften har sådan betydelse från miljösynpunkt att intresset av allmän kännedom om uppgiften har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda. Ponera att du får in 100 anbud av omfattningen + 100 sidor + alla bilagor. 10 har begärt kommersiell sekretess på vissa delar av sitt anbud, se ex ovan.

Även uppgifter som omfattas av sekretess. enligt 15 kap. 1 § OSL (utrikessekretess) och 18 kap. 1 § OSL (förundersökningssekretess) kan i vissa fall röra rikets säkerhet och därmed vara hemliga uppgifter. Det handlar till exempel om handlingar som omfattas av sekretess enligt OSL eller innehåller personuppgifter som enligt PUL eller en registerförfattning inte får lämnas ut.